Transport terrestre de contenidors


Descripció

L'Autoritat Portuària de Barcelona ha informatitzat els tràmits relacionats amb el transport terrestre de contenidors. Per poder realitzar els tràmits de forma electrònica heu de disposar d'un certificat electrònic o d'una clau concertada.

En aquest apartat trobareu tota la informació necessària per realitzar qualsevol dels tràmits següents:

• Sol·licitud d'Autorització Genèrica: procediment que habilita el seu titular a desenvolupar l'activitat del transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona, durant un període de temps de tres anys, amb uns conductors i unes tractores determinats.

• Sol·licitud d'Autorització Específica: procediment que habilita el seu titular a realitzar operacions concretes en terminals de contenidors i/o dipòsits de contenidors (depots) concrets al Port de Barcelona, amb un conductor i una tractora determinats, durant un període de quaranta-vuit hores i que comporta la tramitació del preavís o preavisos necessaris per a aquestes operacions.

• Sol·licitud de tramesa de preavisos: procediment que permet a les empreses amb autoritzacions genèriques o específiques, la tramesa de missatges telemàtics, en la qual l'empresa de transport facilita a la terminal de contenidors i/o a dipòsits de contenidors les dades corresponents al contenidor amb què desitja operar.

• Alta en el cens d'activitats de mediació en el transport terrestre de contenidors: aquest web permet a totes les empreses que formen part de la cadena de transport, ja sigui com a contractants o com a empreses transportistes, gestionar els serveis de transport de contenidors per carretera.

Plec de condicions

Sota aquestes línies hi ha l'enllaç a les condicions particulars per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.

Plec de condicions

Annexes del plec de condicions

A continuació hi ha l'enllaç als annexos del plec de condicions, amb la informació relativa a les accions següents:

1. Sol·licitar una autorització genèrica
2. Sol·licitar una autorització específica
3. Enviar preavisos
4. Web d'Ordres de Transport

Annexes del plec de condicions

Clau concertada i certificat digital

Per poder realitzar els tràmits de transport terrestre és necessari un certificat digital o una clau concertada. A la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (consulteu l'enllaç de sota) podreu informar-vos sobre els certificats digitals que són admissibles.

A continuació hi ha l'enllaç al procediment per sol·licitar una clau concertada, que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

Procediment per a sol·licitar una clau concertada

Manuals d'ajuda

A continuació trobareu els manuals d'ajuda de les aplicacions que donen el suport informàtic a la realització de forma electrònica dels tràmits de transport terrestre. Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT, que és l'arquitectura sobre la qual l'Autoritat Portuària de Barcelona desenvolupa les seves aplicacions de negoci.

El primer manual descriu la forma de treball amb l'aplicació, que és comuna a qualsevol aplicació desenvolupada sobre SOSTRAT. Els altres tres manuals descriuen la forma de treballar específica per a cada un dels tràmits.

Manual d'usuari per la funcionalitat comú
Manual d'usuari Autoritzacions Específiques
Manual d'usuari Autoritzacions Genèriques
Manual d'usuari enviament de preavisos
Manual d'usuari web d'Ordres de Transports

Vídeo tutorial
Vídeo Web d'Ordres de Transport

Altres enllaços d'interès

A continuació es llisten enllaços relacionats amb aquest contingut i que són d'utilitat per a aquelles persones que estiguin interessades a realitzar tràmits de transport terrestre de forma electrònica:

Accés a la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Accés a la secció de tràmits