Denúncies

Descripció:

Tota infracció comesa al recinte del Port de Barcelona pot ser objecte de denúncia del Cos de Guardamolls, que realitza les funcions de vigilància i control.

Aquest cos té la competència de sancionar aquelles actuacions que infringeixin el Reglament de Serveis, Policia i Vigilància del Port de Barcelona, entre les quals s'inclouen les infraccions de trànsit.

Les denúncies per infraccions comeses dintre del recinte del Port de Barcelona queden anul·lades si es fa el pagament de les multes imposades.


Procediment:

Hi ha diverses formes de fer efectiu el pagament de denuncies cursades per la Policia Portuària:

- Pagament al SAU.
Moll de Barcelona s/n, ed. WTC-Est pl. baixa. Laborables de dilluns a divendres, de 8h a 19h.

- Pagament amb targeta per internet. Cal anar a Pagaments on line (enllaç amb pasarel·la)  i seleccionar Multes.

- A les oficines de CaixaBank i als caixers automàtics ServiCaixa. 

En tots els casos és imprescindible indicar el número d'expedient. El pagament de denúncies NO es pot fer amb el butlletí de la denúncia, i NOMÉS es podrà fer quan hagi arribat al seu domicili la notificació d'aquesta. Al formulari de pagament per internet ha d'introduir el número de l'expedient, amb el format abans descrit, i l'import que figura a la notificació rebuda.


Dates i terminis:

Les que s'indiquen en el butlletí de la denuncia.


Al·legacions:

El denunciat per una infracció o multa pot presentar un plec de descàrrecs per recórrer l'expedient sancionador en cas de disconformitat. És convenient aportar documents que justifiquin els arguments exposats en el plec.

Aquest plec de descàrrecs s'ha de presentar al Registre del Port de Barcelona. Presencialment a les oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU) o telemàticament a la Seu Electrònica del Port de Barcelona.