Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descripció:

Procediment per al reconeixement de el dret a la devolució quan s'hagi produït alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.
c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa vigent.


Documentació:

Per tal de sol·licitar la devolució de l'import hauran d'aportar el formulari emplenat acompanyat de la documentació que considerin necessària per identificar l'import.


Procediment:

Presentació telemàtica:

https://seu.portdebarcelona.gob.es/ca/web/seuelectronica/registre-electronic

Correu electrònic: tresoreria@portdebarcelona.cat
 

Presentació física al registre general:

Servei d'Accés Unificat (SAU)
Ed. Est WTC
Moll de Barcelona
08039 - Barcelona


Normativa:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Article 221. (BOE 18-desembre-2003)