Pagaments


Descripció:

Consisteix en el pagament per part de l'usuari del Port de Barcelona dels cànons i les tarifes derivades dels serveis directes prestats pel Port de Barcelona (concessions, entrada i estada de vaixells, subministraments, serveis diversos,...).

Procediment:

El pagament dels imports de les factures no domiciliades s'ha d'efectuar per transferència bancària o bé en metàl·lic o a través d'un xec conformat a la caixa del Port.

BBVA ES56 0182 6035 470201567254
CAIXABANC ES85 2100 3290 452500002201
SABADELL ES87 0081 0025 260070002308
BSCH ES19 0049 1806 902211994594

En el cas de les factures domiciliades el cobrament es fa efectiu mitjançant el càrrec corresponent en el compte corrent anotat a la columna "Forma de Pagament".

Pagaments on line

Dates i terminis:

El termini màxim per fer efectius els deutes originats per la liquidació de tarifes és de 20 dies des de la data de notificació de les factures.

Finalització del període voluntari de pagament:
- Per a les notificacions realitzades entre el dia 1 i 15 de cada mes,el dia 5 del mes següent o l'hàbil immediat següent.
- Per a les notificacions realitzades entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 20 del mes següent, o l'hàbil immediat següent, llevat que el contracte especifiqui altres terminis diferents.

Els deutes no satisfets en el termini establert produeixen interessos de demora que s'avaluen tot aplicant a les quantitats degudes un recàrrec de 4 punts sobre l'interès legal del diner vigent, durant el període en què s'ha incorregut en demora.

El fet de no pagar reiteradament els cànons o les tarifes portuàries pot comportar la suspensió temporal de la prestació de serveis a l'empara de l'article 48.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre.

Finalitzat el període voluntari de pagament s'iniciarà la via de constrenyiment, segons disposa l'article 69 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) i l'article 161.1 de la Llei General Tributària.

Reclamacions:

Referent a la liquidació i/o pagament de factures, es pot interposar una reclamació economico administrativa contra aquesta liquidació, en el termini de 15 dies a partir de la data de notificació, davant del Tribunal Economico administratiu Provincial.

Tanmateix, cal advertir que el recurs esmentat no suspèn l'execució de l'acord de liquidació, ni l'ingrés de l'import. En cas que no s'efectuï dins dels terminis establerts dona lloc al recàrrec corresponent i al cobrament per via de constrenyiment.