Carnets d'accés

Descripció:

És el procediment per obtenir l'acreditació o el carnet que permet accedir al recinte portuari a les persones que per la seva activitat professional han de fer-ho diàriament o de manera esporàdica, però continuada.

Aquest carnet el poden demanar les empreses ubicades al recinte portuari (concessionaris) o per a aquelles activitats que tinguin lloc al Port de Barcelona.


Documentació:

Els carnets s'han de sol·licitar per escrit mitjançant un formulari específic. Formulari de passi habitual per a activitats de caràcter permanent, o temporal, en el cas d'activitats d'una durada màxima de tres mesos.

Imprès de sol·licitud activitats habituals
Imprès de sol·licitud activitats temporals


Per tal de tramitar la petició de carnets d'accés, és obligatori que l'empresa sol·licitant i l'avaladora segellin els dos fulls de l'imprès:

Formulari d'autorització de cessió de dades (per aquelles persones l'activitat de la qual es desenvolupi dins de les terminals o concessionaris del Port).

A més a més del formulari de sol·licitud emplenat, s'ha de presentar:
- 1 foto carnet original en color (no s'admeten fotocòpies).
- Fotocòpia DNI en vigor i retallada a mida real.
- Fotocòpia del TC2 on constin els noms dels treballadors per als quals es demana el carnet. En el cas que un treballador no hi aparegui, s'adjuntarà escrit signat pel director de l'empresa sol·licitant que certifiqui la vinculació del treballador amb aquesta.

Si l'empresa sol·licitant no es concessionària ha de ser avalada per l'empresa que ha contractat els seus serveis (consignatària, concessionària o entitat oficial) o pel departament de l'APB que hagi autoritzat els seus serveis. En la sol·licitud avalada hi ha de constar:

- Segell de l'empresa avaladora.
- Signatura de la persona autoritzada.
- Nom de la persona que signa i DNI.


Procediment:

El formulari de sol·licitud es lliura al Servei d'Accés Unificat (SAU), ha d'estar segellat i signat per l'empresa que el presenta.

Per a renovacions de carnets, només cal presentar el TC2 juntament amb el formulari.

Els carnets d'identificació s'entreguen en un termini aproximat de 48 hores des de la seva presentació. El preu de cada carnet és de 4,96€ més IVA.