Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes

Descripció:

D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que hi hagi dificultats de tresoreria transitòries.


Documentació:

Per tal de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, s'ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària per identificar el deute i, si s'escau, la garantia corresponent, juntament amb la proposta d'un calendari d'ingressos i la documentació que justifiqui l'existència de dificultats econòmiques. No s'exigirà cap tipus de garantia quan l'import total dels deutes d'un mateix deutor no superi els 30.000 euros (HAP / 2178/2015 de 9 d'octubre de 2015).

La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial facilitat i contindrà acord amb l'art. 46.2 de Reial Decret 939/2005, de 29 juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, necessàriament les següents dades:

a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, nombre d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat a l'pagament i, si escau, de la persona que el representi.
b) Identificació del deute l'ajornament o fraccionament del qual se sol·licita, indicant al menys el seu import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.
c) Causes que motiven la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
d) Terminis i altres condicions de l'ajornament o fraccionament que se sol·licita.
e) Garantia que s'ofereix, conforme al que disposa l'article 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
f) Ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi compte client i les dades identificatives de l'entitat de crèdit que hagi d'efectuar el càrrec en compte,
g) Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.

Formulari
Model compromís d'aval
Model d'aval


Procediment:

Presentació telemàtica:

https://seu.portdebarcelona.gob.es/ca/web/seuelectronica/registre-electronic

Presentació física al registre general:

Servei d'Accés Unificat (SAU)
Ed. Est WTC
Moll de Barcelona
08039 - Barcelona
Tel.: 93 298 60 00
Fax: 93 298 60 01


Normativa:

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 44 a 54 (BOE 2 de septiembre de 2005)
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 26, 65 y 82. (BOE 18 de diciembre de 2003)