Sol·licitud d'abalisament


Descripció

Aquesta sol·licitud està dirigida a tots aquells particulars, organismes públics o privats que tinguin la necessitat d'instal·lar un abalisament que afecti a l'aproximació, l'accés i/o l'abalisament interior del Port de Barcelona o afecti a la seva zona de servei.

Documentació

S'ha d'aportar tota la documentació referida en els annexos del document annexo del procediment.

Procediment

  • És necessari que la sol·licitud es realitzi amb antelació suficient. Tingui's en compte els terminis administratius i si escau la previsió d'adquisició dels equips i materials necessaris.
  • S'ha d'emplenar l'imprès de sol·licitud i presentar-ho en SAU
  • No és necessari proposar un abalisament 
  • La sol·licitud serà tramitada en Ports de l'Estat que podrà establir un abalisament provisional en cas d'urgència.
  • Posteriorment s'establirà l'abalisament definitiu seguint els passos ordinaris que es descriuen en el procediment.

Imprès de sol·licitud d'abalisament
Procediment administratiu