Ce contenu n'est pas disponible en Français. Ci-dessous, le catalan

Fiabilitat en les operacions
• Garantir el compliment dels terminis establerts amb l'importador o exportador per a la recollida del contenidor en el lloc, dia i hora pactats, amb un marge de 2 hores.

• Garantir que l'entrada terrestre al port de mercaderies perilloses en contenidors serà autoritzada amb anterioritat a l'arribada del camió a la terminal (sempre que es compleixin els terminis de presentació de documentació).

• Garantir que el despatx duaner des de la presentació del document únic duaner (DUA) fins a l'obtenció del llevant (acte pel qual la Duana autoritza els interessats a disposar de les mercaderies despatxades), es realitzarà en un temps no superior a:

- 8 hores hàbils en cas d'inspecció documental
- 17 hores hàbils en cas d'inspecció física
- Obtenció automàtica del llevant en cas de no requerir inspecció física o documental.

Aquests compromisos es duran a terme quan no hi hagi intervenció dels serveis d'inspecció en Frontera (SIF) i intervencions de la Unitat d'Anàlisi de Riscos o altres.

En cas que hi hagi intervenció dels serveis d'inspecció en Frontera i que la mercaderia estigui subjecta a control físic, l'obtenció del llevant no superarà:

- 25 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior (a excepció de peribles d'origen no animal) i Sanitat Animal.
- 17 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal i Peribles d'origen no animal de Sanitat Exterior.
- 15 hores hàbils en cas de SOIVRE.

En cas que hi hagi intervenció dels serveis d'inspecció en Frontera i que la mercaderia estigui subjecta a control documental, l'obtenció del llevant no superarà:

- 14 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior (a excepció de peribles d'origen no animal).
- 8 hores hàbils en cas de Peribles d'origen no animal de Sanitat Exterior.
- 6 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal.
- 5 hores hàbils en cas de SOIVRE.

En cas d'inspeccions físiques múltiples es realitzaran de forma coordinada en un únic posicionament en un màxim de 25 hores.

Garantir que tota mercaderia en contenidor d'exportació serà carregada a l'escala prevista, sempre que l'exportador hagi posat la mercaderia a disposició per a expedir en el termini pactat per a qui organitzi el transport terrestre.

Garantir que es posarà a disposició de l'exportador el coneixement d'embarcament en un termini de 10 hores hàbils després de la sortida del vaixell, sempre que no es requereixin inspeccions de duana o altres serveis.