MOS4MOS

Projecte - Serveis de seguiment i d'explotació de les autopistes del mar.

Descripció del projecte:

El projecte MOS4MOS pretén demostrar que l'aplicació de les tecnologies de la informació en el comerç marítim, junt amb una comunicació eficient i l'intercanvi d'informació electrònica entre tots els agents involucrats, pot millorar i simplificar l'ús dels serveis multimodals Short Sea Shipping a les Autopistes del Mar. Com a resultat del projecte, augmenta l'efectivitat i la seguretat en el transport marítim, millorant així la seva integració en cadenes porta-a-porta multimodals i sostenibles. En conseqüència, les Autopistes del Mar seran molt més competitives.

L'Acció es va estructurar com un estudi pilot, implementat durant un període de 12 mesos, amb l'objectiu de preparar els sistemes dels diferents agents (ports, terminals, centres de transport marítim, ferrocarrils, etc.) per a poder oferir serveis integrats e interoperables a les Autopistes del Mar. Les accions pilot es van realitzar en rutes porta-a-porta del Mediterrani ja consolidades: Espanya-Itàlia, Espanya-Eslovènia, Espanya-Grècia, Itàlia-Grècia i Itàlia-Malta. Aquestes rutes es van considerar òptimes per l'estudi, donat que s'utilitzen principalment per a dos tipus de tràfic clau en les Autopistes del Mar: tràfic de càrrega rodada (ro-ro) i mercaderia contenitzada. Al centrar-se en aquestes rutes, el projecte va poder identificar les restriccions, colls d'ampolla, i dificultats, que presentava traslladar la càrrega des de la via (carretera o ferrocarril) al mar en ambdós tipus de trànsit. Alhora, va proposar accions per a millorar la situació mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació: reduir el volum de documentació en paper, el concepte de finestra única, serveis TIC en ports i en cadenes de port a port, etc.

Tanmateix, el projecte va estudiar la cadena porta-a-porta, buscant assolir una millor integració e interoperabilitat, per a poder oferir solucions de transport multimodals més sostenibles i efectives.

Activitats realitzades:

L'Acció ha constat de cinc activitats:

Activitat 1. Pla MOS4MOS: Es va efectuar una avaluació estratègica de la situació existent en les rutes pre-seleccionades.
Activitat 2. Creació de prototips: Van crear-se els prototips per a les solucions identificades en la primera activitat, adaptant i/o integrant sistemes i tecnologies de la informació per a solucionar els problemes detectats.
Activitat 3. Proves pilot i demostració: Proves als prototips desenvolupats en l'activitat 2. Es van identificar els factors d'èxit dels prototips, i l'impacte que els serveis podien tenir en millorar la coordinació dels serveis administratius, operadors, i fluxos de transport.
Activitat 4. Comunicació i formulació.
Activitat 5. Gestió i organització (durant tot el període d'execució de l'Acció).

Activitat de l'APB:

L'APB ha participat, junt amb diversos socis del projecte, en el desenvolupament de diferents punts de l'Acció.

Alguns exemples són: La detecció dels elements logístics en les cadenes intermodals, el desenvolupament de sistemes d'informació (e-maritime, interfície tecnològica i organitzacional entre tots els mitjans de transport), identificació dels elements de qualitat en serveis intermodals, legislació dels processos de duanes vinculats a l'administració, entre d'altres.

Identificació:

Proposta de Projecte: 2010-EU-21102-S

Decisió de la Comissió: C(2011)5447 - (Decisió Final del: 01.08.2011)

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
21 de març 2011

Data de finalització:
31 de maig 2012

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

5.643.720,00 €

Contribució de TEN-T:

2.821.860,00 €

Finançament de TEN-T:

50%

Finançament de l'APB:

128.880,72 €

Estats involucrats:

Eslovènia, Espanya, Grècia i Itàlia.

Participants:

Líder del projecte:

Autoridad Portuaria de Valencia

Programa de suport:

TEN-T Banner 

2010 Call for proposals

Socis del Projecte:

Luka Koper, Autoritat Portuària de Barcelona, Piraeus Port Authority, IFS, CINME.
I fins a 28 socis.

Enllaços d'interès:

MOS4MOS Project on INEA Website
INEA
B2MoS (un altre projecte de MOS4MOS)

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.