Adaptació de la xarxa del Port a l'ample de via UIC

Projecte: Adaptació de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona a l'ample de via estàndard (UIC).

Descripció del projecte:

El projecte consisteix en adaptar la xarxa ferroviària interna del Port de Barcelona a ample de via UIC. Prèvia realització del projecte, tan sols un dels tres accessos viaris al Port tenia ample UIC, l'ample de via estàndard a Europa. Alhora, la xarxa interna del Port no estava totalment adaptada a l'ample UIC. L'Acció reforça la política de la Comissió Europea i del TEN-T: millorar les infraestructures ferroviàries existents, eliminar restriccions i harmonitzar paràmetres tècnics; contribuint així a la transició del transport per carretera al transport ferroviari, essent aquest últim més sostenible.

El Port presentava ineficiències en les seves connexions ferroviàries. Els trens amb ample UIC podien entrar a l'àrea de Port, però no totes les terminals estaven connectades amb ample UIC, i per tant, aquestes mercaderies no podien transportar-se per ferrocarril a les terminals que no estaven adaptades, degut a la falta d'infraestructura. Adaptar la xarxa interna de ferrocarril del Port a ampli de via UIC era essencial per a millorar la connectivitat, capacitat i eficiència de les instal·lacions actuals.

La nova interconnexió interna entre terminals amb doble ampli de via (ibèric i UIC), farà possible la connexió intermodal per ferrocarril com a alternativa a la carretera. El principal benefici de la Acció és la reducció en temps i cost en les operacions de transport ferroviari de mercaderies, connectant millor el Port de Barcelona amb el Corredor Mediterrani.

Activitats realitzades:

L'Acció s'ha estructurat en tres activitats:

1. Accés ferroviari a la terminal del Prat en ample UIC

Adaptar l'accés sud, la infraestructura actual i diversos punts de creuament, ha permès accedir a àrees del Port en ample UIC. Aquesta activitat també va incloure la connexió de la nova terminal Moll Prat a la resta de línia ferroviària.

2. Adaptació a ample UIC del ‘contrabucle'

A l'adaptar el contrablucle a l'ample UIC, s'han connectat de manera directa les terminals de contenidors situades al Moll Sud i al Moll Príncep d'Espanya.

3. Accés ferroviari al Moll de l'Energia a l'ample UIC

Adaptar les vies d'accés a les terminals situades al Moll de l'Energia, i la construcció d'un nou creuament UIC connectant el Moll Prat i el Moll de l'Energia. Degut a la proximitat de les terminals d'automòbils al Moll de l'Energia, aquesta activitat farà possible el desenvolupament de serveis per al transport d'automòbils en aquesta terminal.

La coordinació i el seguiment de l'acció global van realitzar-se al llarg del projecte.

Activitat de l'APB:

L'Autoritat Portuària de Barcelona ha sigut responsable d'establir un pla general d'acció i del compliment d'aquest. Ha sigut el responsable de garantir l'adequada administració de l'Acció en matèries de gestió financera i de la informació, i en garantia de qualitat.

Alguns dels resultats del projecte:

· Totes les seccions, les construïdes i les adaptades, estan completament operatives.
· S'ha ampliat la connexió d'ample de via UIC a altres terminals, millorant així el tràfic entre diferents terminals dels trens que fan servir ample UIC.
· 5.596 metres de via adaptats a doble ample: UIC i ibèric.
· 885 metres construïts amb doble ample: UIC i ibèric.
· S'han substituït desviacions i encreuaments per d'altres adaptats al doble ample de via.
· La connexió a ample UIC de la terminal Moll Prat amb la resta d'àrea del Port, ha fet possible el transport ferroviari intern de mercaderies. Al 2013, el primer any que la connexió a ésser operativa, 39.680 Teus van ser transportats en aquesta terminal.
· Tan sols durant el 2013, l'impacte d'aquest canvi en el transport de contenidors va suposar un estalvi en externalitats negatives d'uns 2.57 milions d'euros.
· Al 2013, el transport de contenidors amb ferrocarril al Port de Barcelona va ser de 10.7%. Aquell mateix any, la mitjana dels ports espanyols va ser de 4.1%.
· Gràcies a les millores realitzades dins d'aquest projecte, s'han aconseguit nous operadors ferroviaris, els quals han desenvolupat més serveis de connexions ferroviàries des de Barcelona.
· S'han millorat les connexions a punts d'enllaç europeus, i a l'estranger, augmentant les connexions del hinterland de Barcelona i la seva àrea d'influència geogràfica.
· El canvi del transport amb camió al transport amb ferrocarril ha reduït l'impacte mediambiental a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel 2020, s'ha calculat que la reducció d'emissions de CO2 serà del 82%, respecte del mateix trànsit per carretera.
· La incorporació de les vies amb ample UIC ha augmentat l'operativitat interna del Port de Barcelona, així com millorat els seus accessos, i en conseqüència, ha augmentat el transport de mercaderies per ferrocarril a diferents països europeus.

Identificació:

Proposta de Projecte: 2011-ES-93137-P

Decisió de la Comissió: C(2012) 8094 – Final del 6.11.2012

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
13 d'abril 2012

Data de finalització:
30 de juny 2013

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

10.000.000,00 €

Contribució de TEN-T:

1.000.000,00 €

Finançament de TEN-T:

10%

El cost final del projecte va ser de 8.863.993,73€. Una reducció de l'11.36% respecte del pressupost original.

La contribució TEN-T va ser del 10% sobre aquest cost final.

Estats involucrats:

Espanya.

Participants:

Autoritat Portuària de Barcelona

Programa de suport:

TEN-T Banner 

2011 Call for Proposals

Enllaços d'interès:

Projecte a la web d'INEA

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.