Taxes i tarifes

En aquest apartat trobareu els documents informatius sobre les taxes i tarifes del Port de Barcelona.

Per una banda, hi ha un document explicatiu sobre el càlcul de la taxa T3 o taxa a la mercaderia i les diferents bonificacions que se l'hi poden aplicar. Trobareu un annex que us permetrà identificar a quin grup de facturació pertanyen les vostres mercaderies segons el seu codi arancelari (grup 1,2,3,4 o 5)

També s'adjunta un document on es detallen les tarifes màximes empresarials de les terminals de contenidors que fixa el consell d'administració del Port de Barcelona, que us permetrà estimar el cost màxim que el vostre consignatari podria suportar per el pas del vostre contenidor per la Terminal portuaria (Càrrega/Descàrrega de vaixell, Càrrega/descarrega camió/tren, ocupacions,...).