Simulador d'Incoterms

Objectiu

L'objectiu d'aquesta eina és mostrar gràficament, per a mercaderia contenitzada, el punt de transferència de responsabilitat de costos i riscos.

Funcionament

Només s'han d'emplenar els espais ombrejats en blau clar. Una vegada emplenats els costos, es pot variar l'Incoterm escollit per observar com varia el repartiment de costos i responsabilitats.

En l'apartat de riscos, les caselles marcades en vermell són les que afecten l'Incoterm seleccionat.