Taxes i tarifes

En aquest apartat trobareu els documents informatius sobre les taxes i tarifes del Port de Barcelona.

D'una banda, hi ha una explicació sobre el càlcul de la taxa T3 o taxa a la mercaderia i les diferents bonificacions que se l'hi poden aplicar. A més, trobareu un annex que us permetrà identificar el grup de mercaderia segons el seu codi aranzelari (grup 1,2,3,4 o 5).

També s'adjunta un document on es detallen les Tarifes Màximes Empresarials de les terminals de contenidors que fixa el Consell d'Administració del Port de Barcelona i que representa el cost màxim que el vostre consignatari podria suportar pel pas del vostre contenidor per la Terminal portuària (càrrega / descàrrega de vaixell, càrrega / descàrrega camió / tren, ocupacions,...).

El Port de Barcelona ofereix als seus clients la possibilitat de realitzar un estudi exhaustiu de la factura portuària per donar a conèixer aquells conceptes imputats al pas de la mercaderia pel Port de Barcelona.

  • Taxes i bonificacions.
  • Tarifes Màximes Empresarials.