Una de les opcions més fermes a mitjà i llarg termini per millorar la qualitat de l'aire dels ports, que compleix amb els nous requisits d'emissió de gasos contaminants i partícules en suspensió, és optar per un canvi de combustible. Pel cas dels vaixells i dels camions de gran tonatge, el gas natural liquat (GNL) és l'alternativa que promou la Unió Europea en la seva Estratègia de Combustibles Alternatius aprovada a finals de 2012. Així mateix, també es contempla la mobilitat elèctrica per a vehïcles de menor tamany com els turismes i les motocicletes, preveient la dotació a la zona portuària de les infrastructures de recàrrega necessàries.

L'opció de mobilitat de mercaderies amb gas natural permetria, a nivell europeu, diversificar les fonts energètiques i reduir la dependència energètica del petroli i, a nivell local, millorar la competitivitat del sector del transport i els seus sectors industrials associats.

El Port de Barcelona veu en la gasificació de la mobilitat no només una solució per millorar la qualitat de l'aire del seu entorn sinó també una oportunitat per posicionar el port a les grans rutes que utilitzin GNL com a combustible de propulsió gràcies a la seva capacitat de proveir el nou combustible a través de la seva planta de regasificació.

Per tal d'incidir en tots els sectors potencials, el Port de Barcelona participa en diversos projectes I+D co-finançats pels  programes europeus TEN-T, CEF i FEDER, que es poden consultar a l'apartat Projectes UE d'aquesta web.

1 - CLEANPORT, projecte liderat per GNF, i amb la prticipació de la naviera BALEARIA i l'Autoritat Portuaria de Balears consiteix a instal·lar en el vaixell ABEL MATUTES un motor auxiliar de gas natural que substituira un dels auxiliars diesel durant les seves escales als ports de Barcelona i Palma.

2 - CORE LNG Hive, amb ENAGAS i Puertos del Estado, altres Autoritats Portuaries i altres socis fins a 42, el Port de Barcelona participa en quatre pilots:
- Generador mòbil de gas per subministrar electricitat al vaixell L'Audace de SUARDIAZ durant el temps atracat a moll.
- Adaptació a gas de maquines Straddle carriers de les terminals de contenidors APM Terminals i BEST
- Modificació d'una gavarra de bunkering multiproducte de SUARDIAZ i CEPSA per a subministrament de GNL a vaixells
- Disseny d'un remolcador de gas natural

3 - REPORT liderat pel Port de Barcelona dins la comunitat MobilitatEco del programa RIS3CAT, amb IDIADA i diversos socis tecnologics, per al disseny i implementació de kits de conversio a dual-fuel (diesel-gas natural) de 26 camions diesel de transport de mercaderies.

Fora d'aquests projectes, una altra actuació destacada que promou el Port de Barcelona per a la implantació efectiva del GNL com a combustible portuari és la construcció d'una estacio de servei de Gas Natural Vehicular tant per GNL com per GNC dins del recinte portuari.