B2MOS

Descripció del Projecte:

L'Acció B2MoS (Business to Motorways of the Sea) forma part d'un projecte global iniciat l'any 2010 amb l'Acció MOS4MOS, que consisteix en l'establiment d'una xarxa europea de cadenes de transport integrades d'autopistes del mar, aprofitant al màxim les connexions i instal·lacions marítimes ja existents, i connectant els recursos marítims, viaris, i ferroviaris de forma òptima.

Així, l'Acció B2MoS és un conjunt d'accions pilot innovadores dirigides a preparar i adaptar els sistemes de les empreses a la Directiva 2010/65/UE. L'Acció B2MoS permetrà avaluar la rendibilitat de la futura implementació dels prototips dissenyats en el projecte, la formació i difusió a les comunitats portuàries en diversos països de la UE, i la elaboració de recomanacions per a la política de transport i normalització de la UE, així como plans específics d'implementació de les diferents solucions de Tecnologies de la Informació (TI) posades a proba en el projecte. Tant mateix, promourà l'ús de les TI per a seleccionar l'origen i destí de les rutes de les autopistes del mar.

Sis Estats Membres han sumat esforços per a superar els obstacles presents actualment en la comunicació i l'intercanvi d'informació que dificulta la fluïdesa en les operacions de transport amb cadenes de subministrament multimodals. Superar aquests obstacles, impulsarà el desenvolupament d'una xarxa d'autopistes marítimes (MoS), i millorarà la cohesió europea com a conseqüència de la simplificació administrativa i la reducció de barreres en el comerç intracomunitari.

Objectius:

Els principals objectius de l'Acció han estat:

· Millorar la interoperabilitat dels missatges i sistemes electrònics per l'intercanvi de documents de transport.

· Millorar l'intercanvi d'informació de les organitzacions públiques i privades, fomentant la seva cooperació a fi d'incrementar l'eficiència de les autopistes del mar.

· Preparar la gestió portuària, els sistemes comunitaris de ports (PCS, per les sigles en anglès) i els sistemes de les empreses, a fi de que compleixin de forma eficient amb els requisits de la Directiva 2010/65/EU.

· Pel desenvolupament d'una RTE-T d'autopistes del mar que connecti el nord amb el sud d'Europa, i les regions orientals i occidentals de la zona mediterrània.

· Augmentar la cohesió europea mitjançant la simplificació dels procediments administratius específics que afecten a les regions ultraperifèriques.

· Contribuir a la reducció de les barreres al comerç intracomunitari.

Activitats realitzades:

El projecte ha constat de cinc activitats:

Activitat 1. Interoperabilitat en la cadena de subministrament MoS Porta a Porta.
Activitat 2. Facilitar el comerç i el transport en rutes MoS.
Activitat 3. Suport per a la regulació d'un sistema de compliment i control en MoS.
Activitat 4. Comunicació i Formació.
Activitat 5. Gestió i Coordinació.

Participació de l'APB:

L'APB ha liderat, en el marc de l'activitat 2, les accions següents:

· Simplificació dels processos de trànsit ferroviari.
· Millora de les duanes i l'eficiència del control del port en els fluxos de comerç amb països veïns de la UE.
· Facilitació dels procediments d'inspecció duanera en l'àrea del port.

Alguns dels resultats obtinguts (1):

· S'han analitzat, desenvolupat prototips i demostrat públicament 14 iniciatives, l'aplicació de les quals oferia beneficis ràpids (quick-win).
· 5 estudis sobre com millorar l'interoperatibilitat en els documents imprescindibles per al comerç i el transport.
· 147 empreses consultades en l'activitat 1.
· Suport a les agències marítimes i a les autoritats portuàries per a que puguin complir eficientment amb els requeriments de la Directiva 2010/65/EU, i adaptar-se a les noves finestretes úniques nacionals.
· Per cada euro de finançament rebut del TENT-T, es generaran 27,05€.
· La devolució de la inversió és, de mitjana, inferior als 2 anys.
· Més de 700 membres de 25 comunitats portuàries han participat en les dues conferències realitzades a València i a Atenes.
· 7 demostracions públiques dels prototips de l'activitat 2.
· 7 demostracions públiques dels pilots de l'activitat 3.
· 17 seminaris formatius en els quals van participar 25 comunitats portuàries.
· 21€ estalviats per contenidor, gràcies als prototips que milloren les operacions de maniobres ferroviàries.
· 7.3M € de benefici net obtingut gràcies als 4 arxius electrònics pilot als ports de València i Piraeus.
· Reducció del temps d'espera mig que els conductors per carretera esperen per passar els punts d'inspecció fronterera.
· Fins a un 70% de les operacions de Short Sea Shipping podrien utilitzar cartes de port marítimes electròniques.
· S'han creat prototips pels Sistemes d'Informació de Gestió Portuària, que permeten als usuaris del port d'interactuar amb l'autoritat portuària d'una manera fàcil, ràpida i sense errors, amb un format automatitzat; reduint el volum de feina i documentació associats el màxim possible.
· B2MoS ha introduït el concepte de "Carril Virtual" (Virtual Lane), el qual millora l'intercanvi d'informació entre la terminal d'autopistes del mar (MoS) i el port, creant un carril virtual sense necessitat de separar físicament la càrrega. Aquest carril, facilita la coordinació entre les dues parts, millorant la productivitat i la seguretat del tràfic intraeuropeu.

(1) Font: B2MOS Executive Summary

Identificació:

Proposta de Projecte: 2012-EU-21020-S

Decisió de la Comissió: C (2013)8847 -(Decisión Final el: 5.12.2013)

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
1 de juliol 2013

Data de finalització:
31 de desembre 2015

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

11.394.000,00 €

Contribució de TEN-T:

5.697.000,00 €

Finançament de TEN-T:

50%

Finançament d'APB:

85.926,35€ (1)

Estats involucrats:

Alemanya, Grècia, Espanya, Itàlia, Eslovènia i el Regne Unit.

Participants:

Líder del projecte:

Fundación Valenciaport

Programa de suport:

TEN-T Banner 

2012 Multiannual call

Socis del Projecte:

Autoridad Portuaria de Valencia, Autoritat Portuària de Barcelona, Autoridad Portuaria de Bilbao, Piraeus Port Authority, Livorno Port Authority, Civitavecchia Port, DBH Logistics IT, Hafen Hamburg Marketing, DAKOSY, Maritime Cargo Processing, Portic Barcelona, Continental Rail, Escola Europea - Intermodal Transport, International Forwarding, Italian Ministry of Transport and Infrastructure, IB, RINA, Luka Koper, Intereuropa Group, TIBA Group, Grupo Romeu, Boluda Lines, Grupo Contenosa, Neptune Lines, Global Maritime Agency

Enllaços d'interès (Anglès):

INEA
B2MOS Project on INEA Website
Press release on B2MOS funding

(1) Degut a una redistribució en el pressupost, l'assignació final per la APB ha estat de 103.146,62 €.La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.