enllaç a Mapa d'obres

Títol

Millora accessibilitat viària zona creuers. Ampliació de la porta 2

Adjudicatari

Rogasa Construcciones y Contratas, SAU

Descripció

L'augment de l'activitat de creuers al Port de Barcelona ha suposat un increment considerable del trànsit rodat al moll Adossat. Per proporcionar un adequat nivell de servei, l'Autoritat Portuària de Barcelona ha considerat necessari projectar una actuació a la zona de la porta 2 d'accés al moll Adossat, de manera que es millori la mobilitat i funcionalitat a la zona.

El projecte s'ubica al moll Adossat, entre les terminals B i C, i abasta l'àrea situada entre la caseta de control d'accés (porta 2) i la glorieta de distribució de trànsit cap a les terminals A, B, C, D i E. Per aconseguir les indicades millores es considera necessari dur a terme les següents actuacions:

- Reubicar i remodelar el control d'accessos.
- Modificar la glorieta de segregació de fluxos, millorant els moviments dels fluxos existents, tenint en compte la reubicació del control d'accessos.
- Reorganitzar els espais destinats a aparcament.
- Redistribuir els espais de vianants, fent que el moviment de vianants sigui viable, en condicions de seguretat, amb el de vehicles.
- Garantir l'accés de vianants a la nova ubicació de les casetes de control, amb la finalitat de que el personal que hi treballa pugui accedir a aquestes casetes de manera segura.