El Port de Barcelona, a través del Departament de Planificació i Explotació, recull en un document un conjunt de propostes que tenen com a objecte, l'ordenació i regulació dels principals elements d'urbanització dels espais públics de la zona de servei del Port de Barcelona.

Aquesta normativa ha de servir com a eina de treball per a tots aquells departaments que tenen responsabilitats en la modificació física del territori que ens envolta, i té com a objectiu principal la normalització del paisatge portuari a llarg termini.

Delimitació dels Espais i Usos Portuaris (DEUP), amb dos objectius: la delimitació de la zona de servei del Port amb la corresponent afectació al domini públic portuari dels béns que l'integren; i l'ordenació portuaria des del punt de vista de l'explotació del port.