Construcció del Dic de Recer Sud

Trams I i II

Les obres van consistir en l'execució d'un dic, amb una longitud total de 3.700 metres, dividit en dos trams.

El tram I, de 2.000 metres de longitud, és un dic en talús format amb un mantell principal de blocs de formigó en massa de fins a 60 tones col·locats sobre successives capes d'escullera que recobreixen un nucli de tot un planter, coronat amb un mur emergent de formigó en massa.

El tram II, de 1.700 metres de longitud, és un dic vertical, format per caixes de formigó armat de 24 metres de mànega i 17 de puntal. Aquestes caixes estan fonamentades sobre una banqueta d'escullera i coronades per un mur emergent de formigó en massa.


El present projecte, cofinançat en un 53% mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea, contribueix a reduir les disparitats socials i econòmiques entre els ciutadans de la Unió.