enllaç a Mapa d'obres

Títol

Confinament definitiu de material procedent del dragatge general 2018

Adjudicatari

Voltes, SL Unipersonal

Descripció

El projecte "Dragatge general 2018" (finalitzat el 2019), preveia l'execució d'un recinte a la zona d'ampliació sud per dipositar, de manera provisional, els materials de dragatge classificats en la categoria C, fins que l'Autoritat Portuària disposés d'un recinte adequat per al dipòsit definitiu dels esmentats materials. D'acord amb aquest plantejament i un cop conclosa la construcció d'un recinte per a la generació de noves esplanades, es procedeix al confinament definitiu del material contaminat procedent d'aquest dragatge. Aquest material està confinat temporalment en un recinte provisional elevat o sobre terra, de manera que ara és possible excavar i mobilitzar tot el material al seu confinament definitiu. En aquesta operació, en quedar emplaçat en una ubicació definitiva, el material de dragatge passa a ser utilitzat com a material de rebliment i generació de noves esplanades.

En definitiva, aquest projecte té per objecte el trasllat i confinament definitiu de material confinat provisionalment, procedent de les obres del "Dragatge general 2018", al nou recinte adjacent, així com la retirada, per al seu posterior reaprofitament, de l'escullera a l'interior del nou recinte generat. Un cop finalitzat el nou recinte, no té sentit mantenir en aquest emplaçament, ara abrigat, l'esmentada escullera.