CLYMA

Descripció del projecte i objectius:

Actualment, Europa presenta un conjunt heterogeni de carreteres, ports, ferrocarrils i vies de comunicació. La eficiència en el transport de mercaderies pateix com a conseqüència d'aquesta falta de cohesió. Davant d'aquesta situació sorgeix una proposta: la Red Transeuropea de Transports (RTE-T), amb l'objectiu de transformar Europa en una xarxa de transport unificada, sostenible i eficient. Una xarxa que connecti tots els centres europeus i el seu hinterland, connectant tota Europa. Dividida en dos nivells, la xarxa global es preveu pel 2050, i la xarxa bàsica pel 2030.

La Xarxa Bàsica es centra en el desenvolupament d'una xarxa de transports multimodal, formada per nodes i enllaços multimodals, la qual, mitjançant una xarxa d'infraestructures potent, permeti connectar els països europeus i millorar la seva competitivitat. El Corredor Mediterrani és part del projecte global de RTE-T. Utilitzant com a base el Corredor Mediterrani, sorgeix el projecte CLYMA.

El projecte CLYMA es centra en analitzar el transport de mercaderies en una part del Corredor Mediterrani: l'eix Lió-Madrid (una línia amb 14 nodes de xarxa bàsica): Un tram que presenta un gran volum de transport per carretera, una gran part del qual podria realitzar-se amb transport multimodal, si hi hagués una xarxa adequada i preparada, alliberant així les carreteres. L'eix Lió-Madrid és un eix ja en funcionament, amb les seves ineficiències i restriccions, i el seu estudi a petita escala permetrà veure què és necessari per a implementar el Corredor correctament a gran escala. L'objectiu del projecte CLYMA és realitzar els estudis necessaris per analitzar els problemes i desenvolupar una estructura de gestió pel Corredor. El projecte CLYMA es centra en estudiar els aspectes organitzatius, conceptuals, mediambientals, de gestió, eficient, infraestructures, tecnologies de la informació i implementació. El projecte busca ajudar a crear un corredor de transport integrat que faciliti la interoperabilitat dels diferents mitjans de transport d'una manera fluida i sostenible. Els resultats d'aquests estudis serviran de base pel desenvolupament d'una estructura extensible a la resta del corredor. Tanmateix, permetran accelera l'execució dels projectes per la RTE-T.

Activitats realitzades:

L'Acció ha constat de vuit activitats:

Activitat 1. Anàlisi de la situació actual i futura de l'eix Madrid-Lió.
Activitat 2. Estudis per al desenvolupament d'un corredor intermodal.
Activitat 3. Creació d'una estructura de gestió intermodal per l'eix Madrid-Lió al Corredor Mediterrani.
Activitat 4. Desenvolupament del concepte de "corredor verd" a l'eix Madrid-Lió del Corredor Mediterrani.
Activitat 5. Desenvolupament d'un pla estratègic per a la integració de les TIC a nivell dels agents de l'eix.
Activitat 6. Accions estratègiques de desenvolupament de l'eix Madrid-Lió.
Activitat 7. Promoció de l'eix Madrid-Lió.
Activitat 8. Gestió i organització.

Participació de l'APB:

L'APB ha liderat el projecte CLYMA. Com a Project manager, ha coordinat el desenvolupament del projecte i ha estat activament involucrada en la realització dels diferents estudis i anàlisis duts a terme en el marc del projecte.

Resum dels resultats obtinguts:

· Realització d'un estudi sobre la Demanda a l'eix Madrid-Lió.
· Creació d'un Catàleg de terminals intermodals, i dels serveis associats a l'eix.
· Informe sobre les limitacions existents actualment amb l'ample de via internacional.
· Identificació de les necessitats, de les terminals i dels serveis, per al desenvolupament d'un subministrament intermodal eficient i competitiu.
· Anàlisi i avaluació en la gestió de l'eix Madrid-Lió: situació actual i futura.
· Disseny d'un Model de Gestió: per a l'eix i per al Corredor.
· Diagnòstic tècnic de les infraestructures de l'Eix Madrid-Lió.
· Elaboració del Pla d'Acció intermodal de CLYMA.
· Accions pilot realitzades en relació a la gestió d'infraestructures ferroviàries en entorns portuaris.
· Anàlisi comparatiu (benchmarking) dels models intermodals de referència a Europa (ferrocarril-port).
· Recomanacions per a definir una estructura administrativa a l'eix Madrid-Lió.
· Proposta d'un sistema estandarditzat per a mesurar la sostenibilitat dels serveis de transport al corredor.
· Desenvolupament del Corredor Verd a l'eix Madrid-Lió: Integració dels objectius ecològics en el futur pla de desenvolupament del Corredor.
· Manual del Corredor Verd per a l'eix Madrid-Lió.
· Desenvolupament de l'ECOCalculadora per a calcular les emissions de CO2 i altres contaminants a l'eix Madrid-Lió.
· Anàlisi global de les necessitats de noli electrònic entre els agents i administracions.
· Estudis de construcció duts a terme:
- Accessos als ports de Barcelona i Tarragona: desenvolupament d'un projecte de construcció per a connexions internes.
- Com a conseqüència del projecte CLYMA, el Port de Barcelona va presentar una proposta pels propuesta para Nous Accessos Ferroviaris (INEA) en la convocatòria 2014 del programa CEF; que va ser aprovada.
- Ampliació i millora de la Terminal Marítima de Saragossa.
- Com a a conseqüència d'aquest estudi, tmZ va sol·licitar fons a la convocatòria CEF de 2014 per a realitzar les construccions estudiades.
· Estudi sobre la implementació d'una estació de ferrocarril (Lorry-Rail) a Saragossa i Tarragona.
· Cas d'estudi: implementació d'un tren de mercaderies multi-client amb origen a Saragossa i destí Alemanya.
· Anàlisi dels requisits per a la creació i desenvolupament d'una autopista ferroviària als eixos, a fi de reduir els colls d'ampolla (bottleneck) en les línies de l'eix Madrid-Lió.
· Creació d'una pàgina web per a promocionar i informar sobre el Corredor Mediterrani. Inicialment centrada en l'eix Madrid-Lió, i extensible a la resta del Corredor.
· Fulletó informatiu del projecte en quatre llengües (Català, Anglès, Francès i Espanyol).
· Llibre resum del projecte.
· Informe sobre els problemes transfronterers.
· 3 butlletins informatius.
· 18 presentacions públiques realitzades a 14 ciutats.
· El projecte CLYMA va ser representat en 8 fires i congressos a 6 ciutats diferents.
· El projecte ha estat presentat a la fira de Logística SIL Barcelona 2016, i als TEN-T Days 2016 a Rotterdam.

Consulteu aquí els informes complets.

Identificació:

Proposta de Projecte: 2012-ES-91157-P

Decisió de la Comissió: C(2013) 9161 – Final, del 9.12.2013

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
15 de març 2013

Data de finalització:
31 de desembre 2015

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

2.558.000,00 €

Contribució de TEN-T:

1.279.000,00 €

Finançament de TEN-T:

50%

Finançament de l'APB:

454.298,00 €

Estats involucrats:

França i Espanya.

Participants:

Líder del projecte:

Autoritat Portuària de Barcelona

Programa de suport:

TEN-T Banner 

2012 Multiannual call

Socis del Projecte:

Universitat Politècnica de Catalunya, Autoritat Portuaria de Tarragona, Portic, Terminal Marítima de Zaragoza, ALIA, MP2 y VIIA.

Enllaços d'interès:

CLYMA web del projecte
INEA
Projecte CLYMA a la web d'INEA
ECOCalculadora


La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.