Pla de Millora de la qualitat de l'Aire

Un pla a favor de l'aire que respirem (pdf en castellà)

Rumb a la sostenibilitat (pdf en castellà)

La visió de la problematica de la qualitat de l'aire al port des d'una perspectiva exclusivament portuària és insuficient donat que el port està ubicat en un àmbit metropolità on contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) han estat superant continuadament durant anys el límits permesos per la legislació.

En aquest context, el Port ha elaborat el seu Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona, que s'emmarca en dos plans d'abast territorial superior elaborats respectivament per la Generalitat (Pla de millora de la Qualitat de l'Aire de la regió metropolitana de Barcelona 2015-2020) i per l'Ajuntament de Barcelona (Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Barcelona 2015-2018).

El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona consta de 25 accions que es desenvolupen en 53 actuacions i agrupades en 9 eixos que toquen els àmbits de la reducció de les emissions de vaixells, del trànsit, de la maquinària de terminal, de les obres portuàries i de la manipulació de sòlids a granel; la potenciació del mode ferroviari i el short sea shipping; els nous accessos, la mobilitat sostenible i la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire.

Una de les accions més destacables del Pla és la promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, maquinària de terminal i camions, ja que el GNL redueix un 80% les emissions de NOx i suprimeix totalment les emissions de partícules sòlides en suspensió i d'òxids de sofre. A tal efecte, el Port participa en diversos projectes I+D que podeu consultar a Promoció dels combustibles alternatius.

Una altra actuació emblemàtica del Pla és implantar una ambiciosa política de bonificacions ambientals sobre la taxa dels vaixells, de manera que s'incentivi l'arrivada de ferris, creuers i vaixells de càrrega més nets.

A més a més, una altra acció del Pla és renovar tota la flota interna del Port de Barcelona amb vehicles 100% elèctrics i crear la infraestructura necessària per a que això sigui possible.

Podeu consultar-ne el redactat complet a Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona.

Per a fer consultes i observacions sobre aquest Pla, tal com s'estableix a la Resolució de la Direcció General del Port de Barcelona de data 19/10/2016, podeu escriure a qualitat.aire@portdebarcelona.cat.