Qualitat de l'aire

Xarxa manual
Dades de qualitat de l'aire de la xarxa manual
Xarxa automàtica
Dades de qualitat de l'aire de la xarxa automàtica

L'activitat portuària genera emissions a l'atmosfera que, juntament amb les de la resta de l'entorn metropolità, suposen una contribució a la contaminació de l'aire del port i de la ciutat. Segons estudis de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de de Barcelona, les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm produïdes dins el recinte portuari pels vehicles que hi accedeixen, per les obres civils d'ampliació i manteniment de la infraestructura, pels vaixells i per la maquinària utilitzada en les operatives portuàries, suposen entre un 15 i un 20% del total d'emissions de la regió metropolitana de Barcelona.

L'impacte d'aquestes emissions en els nivells de contaminació de la ciutat es proporcionalment menor, contribuint per sota del 10%, atès que bona part d'aquestes emissions es dispersa cap al mar.

El Port fa un seguiment de la qualitat de l'aire del recinte portuari mitjançant la mesura de les concentracions de contaminants en l'aire ambient amb una xarxa manual de captadors d'alt volum per a les partícules en suspensió i d'una xarxa d'analitzadors automàtics per als contaminants gasosos.

Xarxa manual

El Port de Barcelona mesura les particules en suspensió presents a l'aire des de l'any 1996, any en què es van instal·lar els primers captadors d'alt volum per a la recollida de mostres d'aquest contaminant. A partir de l'any 2000, la nova legislació de qualitat de l'aire ens va portar a començar a mesurar les partícules PM10 de diàmetre equivalent inferior a 10µm i posteriorment també partícules PM2,5 de diàmetre equivalent inferior a 2,5µm.

Actualment la Xarxa manual està formada per 8 captadors d'alt volum sequencials de partícules en suspensió ubicants en 5 estacions. A cada una d'elles es disposa d'un captador amb capçal per a partícules PM10 i tres d'elles compten amb un segon captador amb capçal per a partícules PM2,5. Addicionalment, el Port també gestiona 2 captadors d'alt volum per a partícules en suspensió totals (PST) que s'utilitzen exclusivament per mesurar les concentracions d'al·lergen de soja.

El captador de PM10 situat a Port Vell està homologat dins la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i les seves mesures s'utilitzen per avaluar la Qualitat de l'Aire a la ciutat de Barcelona de forma oficial.

En el plànol adjunt es mostren les ubicacions dels diversos captadors. 

Dades de qualitat de l'aire de la xarxa manual

Els nivells de particules en suspensió mesurats al port han millorat molt en els darreres any i actualment a totes les estacions es troben per sota dels límits permesos en àrees urbanes.

El gràfic següent mostra l'evolució dels valors mesurats des de l'inici dels mostrejos de PM10, observant-se la disminució paulatina dels nivells fins quedar per sota del límit a partir des de 2013. És molt notable com a l'estació Dic Sud, que monitoritzava obres a l'ampliació sud del Port, els elevats nivells que es mesuraven disminueixen dràsticament a partir de 2008 coincidint amb la progressiva finalització de les obres.

En el gràfic també destaquem la sèrie de mesures de l'estació Port Vell, que recordem que està integrada a la XVPCA, i en la que des de l'any 2008 els nivells de PM10 es troben per sota del límit permès en àrees urbanes.

Per les partícules PM2,5 l'evolució es similar a l'observada per les PM10 i actualment a totes les estacions els nivells mesurats també estan per sota el valor límit permés per àrees urbanes.

Xarxa automàtica

La Xarxa Automàtica està integrada per tres estacions equipades amb diferents analitzadors automàtics de contaminació per gasos com el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i el benzè (C6H6). Dues d'elles son cabines fixes, ZAL 2 Prat que mesura només NO2 i Darsena Sud que mesura només SO2, i la tercera és la Unitat Mòbil, actualment ubicada a Port Vell, que mesura tots els contaminants abans esmentats.

Les tres estacions proporcionen mesures que s'han de considerar únicament indicatives de la qualitat de l'aire en relació al que estableix la normativa, ja que en estar emplaçades en un entorn eminentment industrial no compleixen els estrictes criteris de microimplantació requerits per a l'avaluació de la qualitat de l'aire per a la protecció de la salut humana en àrees urbanes. No obstant això, les dades que proporcionen són molt útils per avaluar l'evolució en el temps de l'impacte sobre l'atmosfera de l'activitat en el recinte portuari i en l'exterior del port i de les obres de construcció de les infraestructures portuàries, pel que són de gran interès per al Port.

En el següent plànol adjunt es pot consultar, clicant als punts indicats, l'equipament de cada estació.
 

 

Dades de qualitat de l'aire de la xarxa automàtica

La informació proporcionada per les estacions de la xarxa permet visualitzar l'evolució relativa dels nivells dels diversos contaminats atmosfèrics en el port.

Cal recordar que els valors són indicatius de la qualitat de l'aire al port, ja que no es compleixen els criteris de microimplantació en els seus emplaçaments.

En els gràfics següents es pot observar l'evolució de les mitjanes anuals dels nivells de diòxid de sofre, SO2, i diòxid de nitrogen, NO2, en els darrers anys. 
 

 

La disminució de SO2 que s'observa és resultat del tancament d'una planta industrial de processament sofre a l'exterior del port que es monitoritzava amb aquesta estació (2009) i de l'entrada en vigor de la obligació dels vaixells d'utilitzar de combustible de baix contingut en sofre quan estan atracats en port (2010).

 

Les dades de NO2 de ZAL 2 Prat dels darrers dos anys també mostren valors per sota del límit permés per àrees urbanes. Atès que la serie d'aquesta estació fixa, iniciada a mitjans del 2014, encara és molt curta, hem representat també les dades mesurades a la Unitat Mòbil a les seves ubicacions al moll de l'Energia (2007-2012) tot i ser indicatives.

El diòxid de nitrógen es produeix principalment pel trànsit de camions i vehícles lleugers, de forma que els nivells presenten una evolució més constant. La disminució que s'observa el 2008 a la Unitat Mòbil-Moll de l'Energia és atribuible a la reducció del nombre de vehícules que accedien al port degut a la disminució del tráfic de mercaderies, si be en els anys posteriors es va anar recuperant, augmentant lleugerament els nivell de NO2.