Accions de millora

Diverses actuacions empreses pel Port i per la ciutat han permès millorar la qualitat de les aigües abrigades en els últims anys. Entre les mesures més eficients, destaca la construcció en els anys 2001 i 2001, per part de l'Autoritat Portuària, d'una nova xarxa de sanejament d'aigües residuals i pluvials a la zona de servei del port, de més de 30 km de longitud de col·lectors i amb 16 estacions de bombament.

Altres accions que han tingut molta incidència en la millora de les aigües portuàries han estat les actuacions realitzades per la ciutat de Barcelona per prevenir les inundacions i les descàrregues d'aigües en cas de pluges intenses. S'estima que aquestes millores han suposat una reducció del 75% de les aportacions de contaminants orgànics provinents de la xarxa de la ciutat en relació als nivells de 1996.