Qualitat de l'aigua

La qualitat de l'aigua al Port de Barcelona

Qualitat d'aigües i sediments 2019
Qualitat d'aigües i sediments 2018
Qualitat d'aigües i sediments 2017
Qualitat d'aigües i sediments 2016
Qualitat d'aigües i sediments 2015

Al litoral, la influència continental modifica les característiques de l'aigua de mar, enriquint-les amb nutrients, augmentant la seva productivitat biològica i fent més important la relació de la columna d'aigua amb els fons marins. Alguns dels processos costaners són alterats i modificats en els ports, amplificant uns efectes i reduint-ne d'altres.

Les aigües portuàries reben aportacions de les escorrenties d'aigües de pluja, de les descàrregues dels sobreeixidors del sistema de sanejament de la ciutat en temps de pluja i de l'entrada de part de les aigües del riu Llobregat. Aquestes aportacions provoquen canvis de les seves característiques físiques (per exemple, disminució de la salinitat, augment de la matèria en suspensió, etc...) i de les seves característiques químiques (per exemple, augment de nutrients, presència de contaminants orgànics i metalls pesats, etc...).

L'abric de les aigües portuàries afavoreix la sedimentació progressiva de les partícules i de la matèria orgànica en suspensió en els fons portuaris. Aquesta sedimentació modifica la granulometria dels fons amb un augment dels materials més fins. És en aquesta fracció on s'acumulen els principals contaminants dels sediments, com metalls pesants, compostos orgànics o matèria orgànica.

A l'hivern les aigües portuàries tenen una excel·lent barreja vertical de la columna d'aigua. A l'estiu, en canvi, per efecte de l'escalfament de la capa superficial de les aigües abrigades es produeix una estratificació en dues capes, la superficial més calenta i més oxigenada, i la profunda, més freda i amb una menor concentració d'oxigen.

En general, les aigües interiors i abrigades són:

  • Més calentes que les aigües obertes.
  • Menys salines per les aportacions continentals i vessament
  • Menys denses, en tenir menors  salinitat.
  • Menys transparents, amb més matèria en suspensió i terbolesa.

Per contra les aigües obertes són:

  • Més fredes
  • Més salines
  • Més denses
  • Major transparència, menys matèria en suspensió i terbolesa

 

Les aportacions de nutrients i matèria orgànica a les aigües portuàries abrigades té influència sobre l'oxigen dissolt, que es consumeix principalment pels bacteris que degraden la matèria orgànica i la transformen en nutrients a disposició del fitoplàncton i de la resta de la cadena tròfica. Els nivells de clorofil·la a l'aigua, majors en aigües interiors que en aigües exteriors, són un indicador de les poblacions de fitoplàncton.

A les aigües portuàries hi ha major concentració d'amoni que en les aigües exteriors, indicador clar de l'origen continental i residual de les aportacions.L'Autoritat Portuària de Barcelona porta fent un seguiment de la qualitat de les aigües portuàries des de fa uns 20 anys.

En les aigües abrigades, és apreciable el gradient de contaminació entre la zona Nord o de Port Vell i la zona Sud de Moll Prat, respecte als contaminants orgànics i metalls pesants, degut principalment a la càrrega històrica d'abocaments. Així, plaguicides com el Anzifós, hidrocarburs aromàtics policíclics com el fluorè, compostos orgànics volàtils com el toluè o metalls com el mercuri i el níquel han estat detectats amb concentracions variables però majors a Port Vell.

En canvi, en les aigües obertes el gradient és invers, és a dir més contaminació com més al sud, per la influència de la desembocadura del Llobregat.