La Marca de Qualitat del Port de Barcelona

Per què certificar-se?

Millora contínua. Millorar la fiabilitat dels processos portuaris oferint respostes eficaces a les necessitats dels clients.

Optimització del rendiment. Maximitzar el rendiment minimitzant els costos de la cadena de subministrament.

Visibilitat i reconeixement. Transmetre al mercat un compromís per a l'eficiència millorant la imatge de marca de l'empresa.
 

Destacats

Directius japonesos visiten el Port i s'interessen per Efficiency Network

Una delegació del curs de formació de directius de ports japonesos organitzat per la Fundació de l'Organització Internacional de Ports (IAPH) va visitar el Port de Barcelona com a part de la seva formació els passats 26 i 27 de setembre.

La delegació estava formada per directius dels ports de Tòquio, Yokohama-Kawasaki; Osaka i Kobe, que, a més de visitar les instal·lacions del Port de Barcelona, es van interessar per Portic, El Pla Estratègic del Port de Barcelona, l'estratègia mediambiental i la Marca de Qualitat Efficiency Network.

Per part de Efficiency Network, Marta Pisa i Hermínia Santisteban, Responsables Tècnica i de Gestió de la Marca respectivament, van presentar els avantatges de posseir el certificat de la Marca dins de la Comunitat Portuària de Barcelona; així com quins eren els requisits, les característiques diferenciadores per a aquestes empreses i quin és el gap diferencial de la Marca Efficiency Network d'entre altres marques de qualitat i, sobretot, l'avantatge competitiu que significa treballar amb qualsevol de les empreses que disposi de la certificació.

Cal destacar el gran interès dels directius japonesos pel procés de certificació i per l'avantatge competitiu que reporta a les empreses.

Major visibilitat de l'eficiència en les auditories de transport Efficiency Network

Actualització del format i del procediment d'anàlisi de dades en les auditories de transportistes Efficiency Network.

Fins al moment en les auditories de transport Efficiency Network s'analitzaven dos indicadors corresponents als compromisos adquirits per les empreses de transport certificades.

D'una banda s'avaluava la fiabilitat en el lliurament (comprovació de l'hora d'arribada a casa del client, a través de l'albarà segellat, coincidint amb l'hora sol·licitada pel client), i la Seguretat a través del número de precinte. Acreditant així aquests dos compromisos.

A partir d'ara s'analitzaran aquests dos compromisos a través dels mateixos indicadors, però a més s'afegirà la informació i la transparència de l'anàlisi de les dades, ja que es valora per separat l'hora d'arribada i que l'albarà estigui segellat. Aquesta dada, que ja es tenia en compte no s'analitzava amb un indicador propi. Amb el nou format d'auditories sí.

L'anàlisi d'aquest indicador no significarà un augment de la mostra sol·licitada sinó una millor visió, més àmplia i desglossada de l'eficiència de les empreses de transport Efficiency Network. També es necessitarà un compliment del 90% per a superar-lo.

Nou informe sectorial de la Marca de Qualitat

A les darreres jornades de les organitzacions certificades Efficiency Network realitzades al mes de febrer del 2018 i en altres ocasions va sorgir la sol·licitud per part dels participants, sobre la possibilitat de conèixer el nivell de qualitat sectorial pel que fa als indicadors de la Marca i dins de l'univers certificat.

És per això que, des de la Marca de Qualitat i tenint en compte aquesta petició s'ha elaborat un nou model d'informe que reben les empreses certificades des del segon trimestre de 2018, analitzant dades des de l'inici de l'any i donant la possibilitat que cada organització, pel seu compte i des d'una perspectiva privada, compari el seu nivell d'eficiència de cada un dels indicadors auditats normalment, amb el grau de compliment de la resta d'organitzacions certificades, de manera global.

L'estructura del nou informe es correspon amb l'auditoria que es rep habitualment facilitant així la comprensió i posicionant a cada empresa al comparar les seves dades de les seves auditories (a nivell individual) amb el nivell general del sector.