Fiabilitat

Garantia de bona coordinació entre tots els agents de la cadena per complir amb l'hora prevista de lliurament de la mercaderia i amb la realització dels serveis al vaixell.

Informació i transparència

Facilitació de la informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació / exportació de la mercaderia.

Seguretat

No es producirán incidències que afectin a la integritat de la mercaderia durant el seu pas pel Port de Barcelona.


L'Autoritat Portuària de Barcelona, des del Servei d'Atenció al Client (SAC), facilita la informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació/exportació de la mercaderia en un termini no superior a 4 hores hàbils.

Publicació del moll d'atracada i terminal, per a creuers
L'APB es compromet a publicar a la web del Port el moll d'atracada amb 1 mes d'antelació i la terminal amb 15 dies naturals d'antelació.