Fiabilitat en les operacions

Recollida/lliurament de la mercaderia en els terminis acordats amb el client, amb un marge de dues hores

Embarcament de la mercaderia en l´escala prevista segons el pactat

Despatx duaner en menys de 17 hores laborables, i despatx de la mercaderia amb participació dels Serveis d'Inspecció en Frontera i SOIVRE en menys de 25 hores laborables.

Tramitació d´autorització d´entrada de mercaderies perilloses d'exportació per garantir l´embarcament previst.

Notificació de la disponibilitat del coneixement d´embarcament dins de les 10 hores laborables després de la sortida del vaixell.

Fiabilitat en els serveis oferts al vaixell

ENTRADA. Compromís de no excedir en 2 hores el temps des de l'avís del vaixell a 1 hora de la boia, fins a la pujada del pràctic a bord.

SORTIDA. Compromís de no excedir en 1 hora el temps des que el vaixell estigui preparat per sortir, fins a l'arribada dels serveis tècnics-nàutics.

Compromís que la prestació dels serveis de recollida de residus, bunkering i aiguada s'iniciaran a l'hora o franja horària acordada i no endarreriran la sortida del vaixell.

L'Autorització de despatx del vaixell estarà a disposició del capità o del seu representant, com a màxim, 2 hores abans de la sortida prevista del vaixell.

Agilització en l'obtenció de la bonificació en la tarifa de recollida de residus. El temps de tramitació de les bonificacions (tipus B), no excedirà de 15 dies laborables.

Informació i transparencia

L'Autoritat Portuària de Barcelona, des del Servei d'Atenció al Client (SAC), facilita la informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació/exportació de la mercaderia en un termini no superior a 4 hores hàbils.

Publicació del moll d'atracada i terminal, per a creuers
L'APB es compromet a publicar a la web del Port el moll d'atracada amb 1 mes d'antelació i a la terminal amb 15 dies naturals d'antelació.

Integritat de la mercaderia

No es produiran incidències en la mercaderia durant l‘estada al Port.

En el cas de les importacions, es lliurarà el contenidor amb el mateix precinte amb que va sortir de la terminal.