13/07/2020 - Instruccions per a la presentació de sol·licituds d'ajornament acollides a l'article 12 de Reial Recret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

El passat 8 de juliol es va publicar el RDL 26/2020, mitjançant l'article 12 s'amplien els terminis i les liquidacions que es poden acollir als ajornaments de taxes portuàries. D'aquesta manera es pretén continuar amb les mesures econòmiques en l'àmbit portuari per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 contemplant una sèrie de mesures que flexibilitzen i amplien l'accés als ajornaments específics de taxes portuàries, afavorint així el seu finançament.

Deute susceptible d'ajornament:

Es podrà sol·licitar ajornament de les liquidacions de taxes portuàries meritades des de l'1 de març i a fins el 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. També es pot concedir l'ajornament del deute tributari corresponent a les liquidacions no ingressades de la taxa d'ocupació al llarg de tot l'exercici 2020.

La data de meritació ve determinada pel que indica el Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant en els apartats específics per a cada una de les taxes susceptibles d'ajornar.

La sol·licitud de l'ajornament ha d'estar motivada per tensions de tresoreria provocades per l'impacte econòmic del COVID-19. Per acreditar aquesta circumstància n'hi haurà prou amb la simple declaració responsable del peticionari. El sol·licitant podrà a més aportar documentació que cregui convenient. L'Autoritat Portuària de Barcelona es reserva el dret de requerir la documentació que acrediti aquesta situació, amb les conseqüències que en Dret correspongui.

Condicions econòmiques:
- Quotes: 1
- Termini: màxim 6 mesos des del venciment de la liquidació
- Tipus de interès: exempt

Documentació requerida per a la sol·licitud:
- Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat

Lloc de presentació:
- Seu electrònica:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ca/web/seuelectronica/registre-electronic

- Registre general:
Servei d'Accés Unificat (SAU)
Ed. Est WTC
Moll de Barcelona
08039 - Barcelona
Tel.: 93 298 60 00
Fax: 93 298 60 01

Així mateix, els recordem que en el supòsit que no compleixin amb els requisits establerts en cap de les mesures aprovades, pot sol·licitar l'ajornament a través del procediment general previst en l'art. 65 de la Llei general tributària.

Més informació en http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/12608/07/2020 - Sol·licitud de reducció de la taxa d'ocupació - Atenció: actualització legislativa BOE 8 de Juliol de 2020

D'acord amb l'article 9 del Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l'COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge" (que deroga l'anterior Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació) i com a conseqüència dels efectes de Covid-19, les empreses concessionàries de l'Port de Barcelona poden sol·licitar la reducció de la taxa d'ocupació.

Per a això han de presentar una sol·licitud per a cada tipus d'activitat i empresa, permetent-se la inclusió en cada petició d'un o diversos títols d'ocupació que siguin complementaris a la prestació d'una activitat.

En aquest enllaç podeu consultar la documentació a presentar, el procediment de presentació, els criteris d'aplicació de la reducció de la taxa d'ocupació i la normativa que regula aquesta reducció.08/07/2020 - Reducció activitat o tràfic mínim dels títols concessionals

L'article 8 del Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l'COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge" (que deroga l'anterior Reial Decret-Llei 15 / 2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació) preveu una reducció de l'activitat o tràfic mínim exigit per a l'any 2020, quan siguin conseqüència de la crisi de l'COVID-19.

Cal tenir en compte que aquest article estableix que aquesta reducció de l'activitat mínima només es podrà aplicar a instància de l'concessionari "motivadament i de manera proporcionada en relació amb els trànsits operats en l'exercici 2019", de manera que si estan interessats en acollir-se a aquesta mesura hauran de presentar el corresponent escrit de petició, en què hauran de justificar el motiu pel qual consideren que es poden acollir a aquesta mesura, així com el valor d'activitat o tràfic mínim que proposen per a l'any 2020.

La petició de reducció s'haurà de tramitar abans de finalitzar el present any 2020; si bé es recomana la formulació d'aquesta petició en el moment en què es disposin de dades prou acreditatius i representatius de l'avanç i curs dels tràfics obtinguts en l'any 2020.

Aquestes peticions es podran presentar de forma telemàtica o presencial en el registre del SAU.


08/07/2020 – Mesures relatives a la taxa d'activitat

D'acord amb l'article 9 del Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l'COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge" (que deroga l'anterior Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació) per a aquelles empreses que sol·licitin i acreditin tenir un impacte negatiu derivat de la crisi de l'COVID-19, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà adoptar les següents mesures per a l'any 2020:

  • Deixar sense efecte el límit inferior de la quota íntegra anual de la taxa d'activitat que estableix l'article 188.b) 2n.1 de l'TRLPEMM
  • Modificació de l'exigibilitat de la taxa d'activitat, de períodes anticipats a vençuts
  • Possibilitat de suprimir les liquidacions periòdiques durant l'any 2020 i diferir la liquidació d'aquesta taxa a la fi de l'exercici, sense que sigui requerida més garantia que la de el propi títol concessional o autorització atorgada


23/05/2020 - El Port de Barcelona rebaixa un 75% la taxa de terrasses i amplia l'espai destinat a restauració

La Gerència Urbanística del Port Vell ha acordat amb el Gremi de Restauració de Barcelona i l'associació Palau de Mar Espai Gastronòmic rebaixar en un 75% la taxa de terrasses dels locals ubicats al Port Vell de Barcelona.

L'objectiu d'aquesta subvenció és contribuir a impulsar l'activitat econòmica dels locals de restauració de la zona del port ciutadà i alleugerir les dificultats a les quals ha de fer front aquest sector en un moment d'excepcionalitat com l'actual. Aquesta mesura entrarà en vigor quan s'iniciï la fase I.

Més espai per a les terrasses

Així mateix, també s'ha acordat ampliar de manera temporal i excepcional l'espai per a les terrasses dels restaurants i bars ubicats al Port Vell per tal d'afavorir la represa progressiva de l'activitat i el compliment de les mesures sanitàries establertes per les autoritat competents.

Aquesta ampliació es realitzarà garantint que no es dificulta la mobilitat de les persones ni dels serveis de transport, seguretat, emergències i neteja.

La mesura entrarà en vigor quan Barcelona iniciï la Fase 1 del desconfinament que permet la reobertura de terrasses al 50% de capacitat.

Ambdues actuacions s'alineen amb les mesures que aplicarà l'Ajuntament de Barcelona a la resta de la ciutat.


24/04/2020 - El Port de Barcelona modifica el venciment dels càrrecs per taxes portuàries a 2 de juny de 2020

La disposició addicional primera del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, estableix que les referències temporals efectuades en els dies 30 d'abril i 20 de maig de 2020 a l'article 33 de Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, s'entendran realitzades a el dia 30 de maig de 2020.

D'acord amb aquesta disposició, l'Autoritat Portuària de Barcelona procedirà d'ofici a establir la finalització de el període voluntari de pagament de les liquidacions ja efectuades i no pagades per no haver vençut, en data 2 de juny de 2020 (per ser festiu el 30 de maig), mantenint la forma de pagament inicial de les mateixes i llevat que el termini atorgat per la norma general sigui superior.


03/04/2020 - Nova tarifa d'emmagatzematge pel Covid-19

Resolució de la presidenta de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la que s'aprova una nova tarifa màxima d'emmagatzematge per a la seva aplicació a tots els contenidors plens d'entrada marítima de mercaderies (importació) que es trobessin o entressin a la terminal durant el període de temps comprès entre el 31 de març de 2020 i el 13 d'abril de 2020 (ambdós inclosos)

Informe proposta per a l'aprovació d'una nova tarifa d'emmagatzematge de contenidors d'importació plens a terminals de contenidors per la crisi sanitària del Covid-19


31/03/2020 - Instruccions per a la presentació de sol·licituds d'ajornament acollides a l'article 14 del Reial Decret-llei 7/2020 de 12 de març, pel qual s' adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

A causa de la situació extraordinària provocada pel coronavirus COVID-19, es contemplen una sèrie de mesures per flexibilitzar ajornaments de deutes tributaris afavorint el seu finançament.

Deute susceptible d'ajornament:
Serà d'aplicació a totes aquelles declaracions-liquidacions de taxes portuàries, el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des de la data d'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret llei i mentre duri la situació d'emergència, sempre que es compleixin els requisits:

- Deutor amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 € en l'any 2019
- Quantia del deute inferior a 30.000 €

Condicions econòmiques:
- Quotes: 1
- Termini: 6 mesos des del venciment de la liquidació
- Tipus d'interès: exempt els 3 primers mesos de l'ajornament

Documentació requerida per a la sol·licitud:
- Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat
- Certificat de l'volum d'operacions de l'any 2019

Aquest certificat el podeu sol·licitar a través de portal de l'AEAT.

Lloc de presentació:
- Seu electrònica
- tresoreria@portdebarcelona.cat

En cas que no compleixi amb els requisits establerts, pot sol·licitar l'ajornament a través del procediment general previst en l'art. 65 de la Llei General Tributària.

Més informació www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/ajornament-fraccionament


20/03/2020 - El Port de Barcelona retrocedirà als seus clients els càrrecs per taxes portuàries

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 recull que, les liquidacions tributàries, ja efectuades i no pagades per no haver vençut, podran pagar-se fins al 30 d'abril.

En conseqüència, el proper dilluns dia 23/03/20 es procedirà a retrocedir d'ofici i automàticament tots els càrrecs bancaris domiciliats derivats de taxes portuàries i el venciment hagi sigut 20 de març de 2020.

Així mateix s'estableix com a nou venciment per a la totalitat de les liquidacions per taxes, notificades i no vençudes fins al dia d'avui, el 30 d'abril de 2020, mantenint la forma de pagament inicial de les mateixes.