A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Z

Agent de duanes

Persona física o jurídica facultada per dur a terme a la duana, per compte propi o d'altri, els corresponents tràmits de despatx duaner de la mercaderia.

Agrupatge

Sistema de transport consistent en l'expedició de partides de diferent pes, volum o classe, insuficients per si mateixes per ocupar un equip o mitjà de transport (per exemple, un contenidor), per la qual cosa es condicionen com a unitat de manipulació i circulació sota un mateix document, vàlid per a tot el trajecte.

Albarà de lliurament

Document que la terminal de contenidors proporciona al transportista en el moment en què retira del recinte la mercaderia d'agrupatge i que aquest firma com a conformitat a la recepció de la càrrega, amb una anotació prèvia de les incidències observades, si n'hi ha.

Amarrador

Operador encarregat d'assistir el vaixell en l'atracada o desatracada, que es fixa o allibera del moll mitjançant la col·locació o alliberament de les amarres en els norais o bol·lards.

APB

Autoritat Portuària de Barcelona (APB). És l'organisme públic encarregat de la gestió del Port de Barcelona. Entre les seves funcions destaquen la prestació dels serveis portuaris generals i l'autorització i control dels serveis portuaris bàsics, l'ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris i la gestió econòmica del patrimoni i recursos del port.

Armador

Persona física o jurídica que té el vaixell en noliejament, tant si n'és la propietària com si no. S'encarrega de condicionar el vaixell per fer-ne l'explotació i obté rendiment i noli de les mercaderies o del transport de passatgers.

ATEIA-OLT

Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona. És l'organització empresarial que agrupa les companyies transitàries de Barcelona.