Cerca

Estadístiques

Últimes dades

2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2018

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2017

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Informes anuals

Informes de tràfic portuari d'anys anteriors.

2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


l1>
194bb5f6db/Poapace/SpacesStore/7f0bc46e-e69e-4fa7-aa76-56694bb5f6db/-e69e-4fac.estDownload/direct/worksh'menu-dn
01>
194bb5f6db/Poaace/SpacesStore/94cea03f-0789-45d3-8e7f-6e30e4f1a0d8/PortBcnTrafic2012_12_ca.pdf" target="_bla2cab85crksb96 clesS 767cc76e18a="link1" href="199ect/-199e1>
194bb5f6db/199ea>
2009
Trary- sblank"E_zqttJUdQk09t">
="body_au au au au aupdfu dfuu dfu dfu df >"E_zqutoritat"pdfutoritat"pdfu dfu df ="p_56 = id="body_autoritat"> "E_zqttJUdQk09t">
p_p_id_103_" >
NCE_zqttJUdQk09t_" >
oad/direct/workspaorderless-container" style="".pd15px10_12_caf" target=40 <5 L'ie<2f;wPDF s'e5022ctura2f; 9 ap ats:Novembk">OctubIstiqr /> a>
:t="_blank">2t="_blank">2• T /> istiqt="_blank">2• T />p atgeiqt="_blank">2• T '> mòbilqt="_blank">2• T f;&#u-6"marítim /> u a gravà2e;po="_blank">2• T />vaixellqt="_blank">2• T />mute;serieqt="_blank">2• T seg;pororp&#x i /avít="_blank">2• T />ferrocara36a5pa.pdf" target="_bldiv> 10_12_ca.pdf k4328altcaf"ece/PortBc4
Novembk">OctubFa s a ir2f;wtic
="_blank">2t="_blank">2- L són semprcat¬umul dels 12>muso2e;cat"lin i tic< amb el"mateix perío;ca;cat"lin " href=".t="_blank">2- L '>vituallam="poi pesca prcsTrafnx2e;primut ap at, però no ar&ex inclosex2f;wl /> ;cata>mute;seria ;cata>rar&ea;cat"ie<.t="_blank">2- El> nsipoi l c20ex2fr&ex inclosos a l /> ;cata>mute;seria, excepàgina 4a;cat"ie<. Enx2cadora>pàgina t i aata>mute;seria per tipus i l> nsipo/avà inclò#x2e;tot2e;;cata>mute;seria, però l c20ex2l cra a indepid=Tram="p.t="_blank">2- L un s />musura2són:2l con (t)"quan cra a ta>mute;seria; els TEU (Tw="py Equi10_="poUn o> isti />20 peus)2f;wel"ca dels istiq; UTI"quan cra a />TMCD -totx2cadll"medss="un w.ó, > propul at o>no,"que emprat, tmng/ga o>indmng/gam="p, tic a"medss=/> f;&#u-6"hrerar&re (ex.>ramolcs, plata mòbilq.a5pa.pdf" targetb91eddcrtBcnTraf17_10_ca.pdfutoritat"pdfu dfu dfu df > Trary- sblank"E_zqttJUdQk09t">
="body_au au au au aupdfu dfuu dfu dfu df >"E_zqutoritat"pdfutoritat"pdfu dfu df ="p_56 = id="body_autoritat"> "E"body_aud="body_au="body_autoritat"> _56 athway">> pos ionid=4ionid& https&# arch" /> >Con10_c=no,scrollbars=y> ody_autorsupFoo "ldiv> > id= oad/direct/ mptsblank<1eddcnerh/ micro">Microques<17_hddcnerh/ sece/86c2e;po17_hddcnerh/ mbre> 1c2-b 5704CA0A63a.cefits> 1c2-b 5704CA0A63a.cf f;&#xtarget="_blank">Des f;&ccedsl;ae-461c2-b fa-a474-65b91eddc2/P2f-41c2-uaria17>> 1c2-b 5704CA0A63a.ce omicxtarget="_blank">DeMo E ="http&#m/1c2-b fa-a474-65b91eddc2/ P2f-41c2-uaria17>> 1c2-b 5704CA0A63a.carxiu-fo gref="/iv idtarget="_blank">DeEl>#u-6"ex imatgese-461c2-b fa-a474-65b91eddc2/P2f-41c2-b f17>> 1c2-bt/ca/://seuass="column_rightgob.sTranspmi>Transp id/Spx2e;cgre > id oad/direct/ h; h> id= r> id="cf17> id="c 04CA0A63java cript:"mptaave;RSS('
id/Spx2e;cgre

Cerca id="c /aes"> id="cf/17> id="cf17> id="c #x2f;ca˽iv clatwit .tic"linkde /aace/SpacesStore/ id="c k4328

Cerca id="c /a> f" targef17> id="c #x2f;ca/sdiv cla edsn.tic"tic< ny/ss="column_righ/aace/SpacesStore/ id="c k4328

Cerca id="c /a> f" targ ef17> id="c f;traCA0A63#x2fsdiv clainst>De" value="" class=k4328

Cerca id="c="cf/a> id="c=f/17> id="c f17> id="c f;traCA0A63#x2fsdiv claet-bube.tic"us /linkde /aace/SpacesStore/ id="ce="" class=k4328

Cerca id="c="cf/a> id="c=f/17> id="c f17> id="c f;traCA0A63#x2fsdiv claflick .tic"pho s/ss="column_righ/aace/SpacesStore/ id="ce="" class=k4328

Cerca id="c="cf/a> id="c=f/17> id="b91eddd="b9110_ca.t

ionid&#x ; /* En scroll if needed */ 013in tit 013in tit 013 ; } .mod he;sero{ paddsng/div> 16px; 013 } #mod Wrapper .btx lign=:hDA48 { 013 grey; } #mod Wrapper .btx link { 013 *, #screex1 > *:before, #screex1 > *:aft48 { 0ox6sizsng/d-ab03-e24x; }ue #screex2 > *, #screex2 > *:before, #screex2 > *:aft48 { 0ox6sizsng/d-ab03-e24x; }ue .toggn { ours/dirpoirafic display: in eublock; }ue .toggn -switch { display: in eublock; 013 e Dades ObmyFoo Mod t/ mod Dades Obmod Wrapper < Mod lass="pos"> e Dades Obmod Cts --> mod lets --> mod lass alue="0" selec mod he;ser"xt" value="" cl portl mod tion e/Polight:14p />Galets< left t" value="" cl Acador lloc 2e;rfa servir galets< per a recopilar /ls uslass< pels segü-->s"50tius:t" value="" cl D2ewww. ampliada sobrcata>nor&ra polight:14p />galets< 704CA0A63a.cgreaqu&iwˮ-46. Cassultiata>nor&ra 704CA0A63a.cgrepolight:14p />privD2e .e-46 per a ob ir2m&eht:14px in" > D2ewww..t" value="" cl cl mod ie >t" value="" cl t" value="" cl t" value="" cl cl clt" value="" cl dy_autorscreex2 screex hiddex t" value="" cl s Obmasret" value="" cl < mod ieRecopilemoi processemoin" > D2ewww. persondi mitjf;&ccedsl;ant 704CA0A63a.cgregalets< a>, per als segü-->s"prop="http&#si>s: Fun>t" value="" cl t" value="" cl t" value="" cl < toggn -switcht" bordet" value="" cl Galets< t&et" value="" cl Acador galets< swww.n necess >(Prop="http&#si>: fun>t" value="" cl < > t" value="" cl t" value="" cl t" value="" cl < toggn -switcht" bordet" value="" cl Galets< andiíticado, pubiv2e >t" value="" cl Acador galets< ens permeafnxmillorar l'experi&e2e;randivtzant tic ta>fan servir els nor&res uslass<. (Prop="http&#si>: Andi&iht:14p 2e;) b mal vue="0" selec t" value="" cl t" value="" cl < mod ie >t" value="" cl t" value="" cl t" value="" cl < cl cl cript> var nombreCookie = "cookieMandgerValue" // Get tit mod var foo Mod = docum="p.getElem="pById(bmyFoo Mod t); // Get tit t