Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes

Descripció

D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que hi hagi dificultats de tresoreria transitòries.


Procediment

Tràmit a la Seu electrònica