Denúncies

Descripció

Tota infracció comesa al recinte del Port de Barcelona pot ser objecte de denúncia del Cos de Guardamolls, que realitza les funcions de vigilància i control.

Aquest cos té la competència de sancionar aquelles actuacions que infringeixin el Reglament de Serveis, Policia i Vigilància del Port de Barcelona, entre les quals s'inclouen les infraccions de trànsit.

Les denúncies per infraccions comeses dintre del recinte del Port de Barcelona queden anul·lades si es fa el pagament de les multes imposades.


Procediment

Pagament denúncies
Tràmit a la Seu electrònica

Al·legacions denúncies
Tràmit a la Seu electrònica