NotíciesMercè Conesa i Pedro Saura fan repàs de les infraestructures pendents del Port de Barcelona

La presidenta del Port de Bar-celona i el secretari d'Estat d'In-fraestructuras, Transport i Habi-tatge han celebrat una reunió de treball en què han fet un re-pàs de les infraestructures pen-dents al Port, en particular els nous accessos ferroviaris i via-ris. Conesa també ha informat Saura dels plans de l'enclava-ment en matèria de transició energètica, concretament el projecte d'electrificació dels molls, que reduirà un 51% les emissions d'òxids de nitrogen i un 25% les emissions de par-tícules en suspensió pel 2030.

El tràfic de mercaderies del Port de Barcelona suma 57,6 milions de tones fins al mes d'octubre

Pel Port de Barcelona han passat un total de 57,6 milions de tones de mercaderies entre els mesos de gener i octubre, amb un creixement de l'1,3% respecte al tràfic registrat en el mateix període de l'any ante-rior. Els granels líquids són el tipus de mercaderia que experi-menta un increment percentual més elevat, amb un alça del 8,8% i prop dels 13,9 milions de tones en els deu primers mesos de l'any. Els contenidors sumen un total de 2,8 milions de TEU, xifra similar a la registrada en el 2018.

MEDports organitzarà una segona edició del seminari sobre gestió de ports durant el 2020

El Comitè de Treball, Formació i Coneixements Marítims de l'associació MEDports orga-nitzarà una segona edició del seminari internacional sobre gestió de ports durant el segon trimestre del 2020. Després de les positives valoracions de la primera edició, celebrada de l'11 al 13 de novembre a les instal·lacions del Port de Barcelona, els seus organitza-dors han acordat impulsar una nova convocatòria, les dates de la qual es concretaran en la propera reunió de l'Assemblea General de MEDports.